"เกิดเป็นคนแล้วไม่ทำความดีสร้างกุศล นับว่าเสียชาติเกิด" ทุกท่านคิดว่าเรื่องนี้จริงอย่างไรบ้างครับตามความเห็นของแต่ละท่าน?
โฆษณา