7 ต.ค. 2022 เวลา 14:07 • ความคิดเห็น
เป็นผลของกุศลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติ
ตอบตาม มงคลสูตร
กรรมที่ทำให้เป็นคน
มีสติปัญญาดี ฉลาด
มีไหวพริบ
1. การรักษาศีลข้อ 5
(สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี)ไม่ดื่มน้ำเมา
และสิ่งเสพติด
2. การคบบัณฑิต สัตตบุรุษ
คนดี มีศีลธรรม มีปัญญา
เว้นขาดจากคนทุศีล คนชั่ว
3. การอยู่ในประเทศที่เจริญ
(ปฏิรูปเทศ)
4. เกิดในตระกูลที่ฉลาด
5. ความสั่งสมบุญมา
แต่ปางก่อน
(บุพเพกตปุญญตา)
6. การตั้งตนไว้ชอบ
(อัตตสัมมาปนิธิ)
ฯลฯ
โฆษณา