ซื้อหุ้นคืน คืออะไร??
การซื้อหุ้นคืนของบริษัท คือ การที่บริษัทนำเงินบริษัทไปซื้อหุ้นคืนมา โดยซื้อคืนจากตลาดหุ้นในกระดานหุ้น หรือเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General offer)โดยการซื้อคืนก็มักจะซื้อจากกระดานหุ้น เหมือนเวลาที่เราซื้อหุ้น แต่ก็จะต้องมีการรายงานในหัวข้อ “ข่าว” ของหุ้นนั้นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ set ทุกวัน ว่ามีการซื้อคืนมาเท่าไหร่บ้าง
ทำไมบริษัทต้องซื้อหุ้นคืน ??
- เพื่อบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเหลือ และเห็นว่าราคาคุ้มค่าที่จะซื้อคืนจากที่ราคาหุ้นตกลงมา เพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่า บริษัทยังแข็งแกร่ง และราคาหุ้นนั้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของกิจการ อย่างเช่น ที่มีการซื้อหุ้นคืนของ KBANK เมื่อปี 63 และการซื้อหุ้นคืนของ PTTGC เมื่อปี 62
- เพื่อแก้ปัญหากรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็ขอเสนอซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุน
หุ้นที่บริษัทซื้อคืนเข้ามา (treasury stock) เหล่านี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
ซื้อหุ้นมาแล้ว บริษัทจะทำยังไงต่อกับหุ้นเหล่านี้??
โดยบริษัทอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือเลือกทั้ง 2 ทางก็ได้
1. ขายคืนกลับเข้าไปในตลาด ซึ่งทำได้หลังจากซื้อคืนหุ้นนั้นมา อย่างน้อย 6 เดือน และต้อง ไม่เกิน 3 ปี หลังจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น การซื้อหุ้นคืนและขายกลับในเวลาและราคาที่เหมาะสม จะเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากผลต่างของราคาจะบันทึก เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. นำหุ้นที่ซื้อคืนมา ไปลดทุนที่ชำระแล้ว เพื่อตัดหุ้นนั้นออกไปเลย ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ขายคืน หรือขายคืนไม่หมดตามเวลาที่กำหนด บริษัทก็ต้องนำมาลดทุนที่ชำระแล้วลง
ข้อดีของการที่บริษัทซื้อหุ้นคืน
- อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมาช่วยซื้อหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
- EPS(กำไรต่อหุ้น) และ ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนผุ้ถือหุ้น) เพิ่มขึ้นได้
- มีโอกาสได้ปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
ข้อด้อยของการที่บริษัทซื้อหุ้นคืน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio)เพิ่มขึ้น
- นำเงินมาซื้อหุ้นคืน แทนที่จะได้นำเงินไปขยายกิจการ
- ถ้าบริษัทสภาพคล่องไม่ได้มาก และไล่ซื้อหุ้นจากตลาดในราคาที่เกินมูลค่าพื้นฐานของกิจการ ก็จะเป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้น
เมื่อบริษัทประกาศว่าจะมีการซื้อหุ้นคืน ก็สามารถยกเลิกโครงการได้ หรือซื้อคืนน้อยกว่าที่ประกาศไว้ก็ได้นะ
#ซื้อหุ้นคืน
#ขายหุ้นซื้อคืน
#งบการเงิน
#หุ้น
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#งบการเงิน
#EPS
#Roe
#ส่วนผู้ถือหุ้น
  • 3
โฆษณา