11 ต.ค. 2022 เวลา 20:10 • ความคิดเห็น
การรู้จักตนเอง มีสติ และรักตนเอง❤
ความรุนแรงจะเกิดขึ้นมิได้เลย หากเราทุกคนเท่าทันสติทางความคิด ความรู้สึกของตน
** เพราะ..ไม่มีใครสามารถควบคุมผู้อื่นได้จริง **
ดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะ หรือสถานการณ์ใดก็ตาม ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ของตน พร้อมประทุให้เกิดความโกรธแค้น ไม่ชอบ ไม่พอใจ เศร้าหมอง....
หากเรามีสติรู้ตน จะต้องนำพาตัวเองออกจากพื้นที่แห่งนั้น เพื่อสกัดกั้นการเกิดอารมณ์ อันนำพาให้ขาดสติ ไปสู่ความรุนแรง เหนือการควบคุม
เหล่านี้คือการตระหนักรู้ เป็นความรักที่มีต่อตนเอง ❤ และเป็นการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 👍😊
** สังคมที่ปลอดภัยสงบ ล้วนเริ่มจากตนเอง **
โฆษณา