14 ต.ค. 2022 เวลา 14:32 • ความคิดเห็น
คนทุกคนอยากได้รับความมั่นคงในชีวิตด้านปัจจัย4
และความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายไม่ขัดสน ได้ดูแลครอบครัวและคนที่เรารัก ได้ให้การศึกษา ให้ความช่วยเหลือบุตรธิดา ช่วยเหลือเพื่อนๆและสังคม
โฆษณา