25 ต.ค. 2022 เวลา 15:43 • ไลฟ์สไตล์
หน้าไหว้หลังหลอก , เหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้าย (เพราะเห็นแก่ตัว)
โฆษณา