ปรัชญา คือ วิถีแห่งปัญญา สรรพศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ล้วนเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์เราทั้งสิ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...