1 พ.ย. 2022 เวลา 00:23 • การศึกษา
นอกจาก logic คณิตศาสตร์ยังประกอบด้วย นิยาม อนิยาม การพิสูจน์ ทฤษฎี สัจพจน์
ตรรกะดี ในที่นี้น่าจะหมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและเชื่อมโยง แต่การนำคณิตศาสตร์ไปใช้ มันกว้างกว่านั้นค่ะ
โฆษณา