Low Carbon Tourism วิถีการ "ท่องเที่ยว" แบบรักษ์โลก
การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรง มองไปทางไหนก็เห็นว่าแต่ละจังหวัดในไทย และหลายประเทศทั่วโลกกำลังจะผลักดันเรื่องนี้ เพราะหลายฝ่ายตระหนักว่า การท่องเที่ยวก็เป็นอีกอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอีกอุตสาหกรรมกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เลยเกิดการคิดค้น หาวิธีที่จะทำให้การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด และในแต่ละประเทศก็มีกิจกรรม คิดค้นวิธีที่แตกต่างกัน
ในไทยเอง วิธีช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ก็จะมีทั้ง
- มุ่งเน้นการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดการใช้พลังงานที่ได้มาจากพลังงานเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เช่น การใช้เรือโซลาร์เซลล์
- ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการต่าง ๆ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ เช่น การขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันเองในชุมชน
- ลดคาร์บอนฟุตปรินท์จากอาหาร เน้นใช้วัตถุดิบจากในชุมชนใกล้ๆ
- ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง และเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ หรือย่อยสลายได้ เช่น การมีตู้กดน้ำให้นักท่องเที่ยวกดน้ำใส่ขวดตัวเองในสถานที่ต่าง ๆ
“นายวราวุธ ศิลปอาชา” จับมือกับอีก 2 กระทรวง รวม 8 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ลดโลกร้อน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โฆษณา