ไม่ต่างกัน มันขึ้นอยู่กับตัวเองไปรับรู้ความรู้สึกนั้นเอง ถ้าไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกนั้น มันก็จะไม่มีอันไหนดีกว่า
โฆษณา