คุยเรื่องที่เป็น talk of the town หรือเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง สามารถสะท้อนมุมมอง ความคิด ความรู้ และทัศนคติของเขาค่ะ
เรื่องที่ "ไม่มีถูก-ไม่มีผิด" จะบอกได้ว่า ใครเป็นคนเปิดกว้างหรือเป็นคนที่มักด่วนสรุป ชอบตัดสินผู้อื่น
1
โฆษณา