21 พ.ย. 2022 เวลา 23:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
จากประชุม APEC 2022 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ
สาระสำคัญที่ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์
การแสวงหาความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัยและเป็นสากล รวมถึงยกระดับการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเขตเศรษฐกิจเอเปค
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลกได้ เป็นการสนับสนุนการนำไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากคณะทำงานของเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเข้าถึงองค์ความรู้จาก Think Tank
เป้าหมายของไทยที่เสนอต่อประชุมครั้งนี้
แนวคิดเศรษฐกิจ BCG หวังจะให้เป็นกรอบแนวทางผลักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปกต่อไป โดยมุ่งขับเคลื่อนงานภายใต้ 4 เป้าหมาย ได้แก่
1. สนับสนุนความพยายามเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน
3. ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์
การประชุมจบลงด้วยความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจ APEC เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน พร้อมถอดบทเรียนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวคิดของเศรษฐกิจ BCG
โฆษณา