3 สัตว์ทะเลหายากที่พบในฝั่งอ่าวไทย ไทยสามารถพบได้ และกำลังฟื้นฟูธรรมชาติ และป้องกันการรุกราน
ประเทศไทย ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ทะเลที่งดงาม นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กรมทะเลและชายฝั่ง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ได้ทำการสำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยพบสัตว์ทะเลหายากด้วยกัน 3 ชนิด ประกอบด้วย
1.โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และบริเวณชายฝั่งทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองรองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และยังเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลงระหว่างประเทศ จากการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ.2547
2.โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
3.วาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 12 ตัว พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) ทราบชื่อ 6 ตัว คือ เจ้ามีทรัพย์, เจ้าขวัญข้าว, แม่สาครกับเจ้าสาริน, แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง และไม่ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว
เบื้องต้นนายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า จำนวน 8 ตัว ซึ่งทุกตัวมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ, ความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ - ดี พบร่องรอยโรคผิวหนัง Tattoo Skin Disease Like จำนวน 7 ตัว และวาฬบรูด้าชื่อเจ้ามีทรัพย์ พบแผลถลอกที่ข้างลำตัวด้านขวาซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป
การพบสัตว์ทะเลหายากในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีโลมาอิรวดีอาศัยอยู่จำนวน 14 ตัว โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบจังหวัดสงขลา และพัทลุง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญและแนวทางในการอนุรักษ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อปลอดภัยจากการคุกคามและเสียชีวิต รวมถึงสัตว์อื่นๆ เช่นเดียวกัน ที่เราต้องรัก หวงแหน และอนุรักษ์ให้คงอยู่กับประเทศต่อไป
  • 1
โฆษณา