26 พ.ย. 2022 เวลา 15:35 • นิยาย เรื่องสั้น
การรู้จักถ่อมใจ
ให้ความเคารพจากใจ
เป็นการสะท้อนการอบรมที่ดี
ความเคารพให้เกียรติทุกชีวิต
แสดงถึงหัวใจที่เห็นความเสมอภาค
เห็นคุณค่า และยอมรับในสรรพชีวิต
เคารพเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
ไม่เยาะเย้ย ไม่เอาไปโพนทะนา
เคารพความรัก ความห่วงใยที่ได้รับ
แต่จะไม่รังเกียจ ไม่รำคาญ ไม่ดูแคลน
เคารพความเห็นของผู้ที่ด้อยกว่า อายุน้อยกว่า
ไม่ถือตัว ไม่อยากเอาชนะ ไม่โจมตี
เคารพไปถึงการคงอยู่ของทุกชีวิต
ไม่ถือตนเป็นใหญ่ ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
ทั้งทางตรง และทางอ้อม
1
โฆษณา