เมื่อไม่รู้ผลลัพธ์ หรือไม่อาจประเมินทางที่ต้องเลือกเดินได้ จงพิจารณาจากข้อมูลเท่าที่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมด ใช้ "ตรรกะ" ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ก่อนตัดสิน "ใจ" เลือกด้วย "หัวใจ"
ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร จะไม่เสียใจในหนทางนี้ ที่เราเลือกด้วยใจของตัวเราเอง
Anonymous
ขอให้โชคดี 😊😉🤗
  • 2
โฆษณา