ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น เคยทะเลาะกับลูกด้วยเรื่องนี้ ลูกตอบกลับมาว่าเด็กสมัยแม่กับสมัยหนูต่างกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โฆษณา