19 ธ.ค. 2022 เวลา 13:28 • ความคิดเห็น
"มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ"..ถ้าเราเป็นคนควบคุมสุข ทุกข์จริง โลกนี้คงไม่มีใครทุกข์...เพราะทุกคนปรารถนาความสุขทั้งนั้น ....พระพุทธศาสนาจึงสอนว่า
"1)ให้ละชั่ว(เพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์)
2) ทำความดี(เพราะเป็นเหตุแห่งสุข)
3)ชำระจิตใจให้สะอาด(เพราะจะนำมาซึ่งสุขถาวร)"
โฆษณา