26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่าที่รอให้พวกคุณอนุรักษ์และรักษาพวกเขาไว้ จากบทเรียนลอบยิงเสือดำ ทำให้เกิดแรงสะเทือนไปถึงพวกนายทุนใหญ่
ในโลกที่สังคมนั้นเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด การพัฒนาสังคมเมืองกระจายพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าต่างๆ ส่งผลให้จำนวนของสัตว์ป่านั้นลดลงเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2503 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกๆที
หลายๆครั้งที่เราเห็นว่าสัตว์ป่าถูกลอบยิง หรือถูกลอบค้าขาย ที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคือคดีลอบยิงเสือดำ ที่เป็นข่าวใหญ่ไม่นานมานี้ กับผู้คนที่มีอิทธิพลมากด้วยเงินทองที่คิดว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าก็ยังทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีเช่นกัน
หากจะเล่าถึงความเป็นมานั้นต้อง
ย้อนกลับไปสมัย ปี 2503 รัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้ตรากฎหมายว่า ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503
อ้างอิงจากเนื้อหาประวัติความเป็นมาจาก โซเชียลมีเดียของ นายยุทธพล อังกินันท์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ขึ้น เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับได้มีการตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่น หรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงมีการปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ “
อ้างอิงจากเนื้อหาประวัติความเป็นมาจาก โซเชียลมีเดียของ นายยุทธพล อังกินันท์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมาของวัน คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ทำให้สะท้อนจิตสำนึกอันเป็นส่วนรวมแล้วว่า หากเราได้ทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติแล้ว ก็ขอให้ร่วมใจกันรักษาสัตว์ป่าของไทยให้อยู่ตราบนานเท่านานเพื่อให้วันข้างหน้า ลูกหลานเราในอนาคตนั้นภูมิใจกับสิ่งที่พวกเรารักษาสัตว์ป่าไว้
  • 2
โฆษณา