ธูปเทียนแพสำหรับขอขมา ต้องเอาด้านที่เป็นแพธูปขึ้น
ถ้าเอาด้านแพเทียนขึ้น เค้าใช้สำหรับการลาตาย
ธูปเทียนแพ(พานขมา)
ธูปเทียนแพหรือธูปแพเทียนแพ ใช้สำหรับสักการะพระสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงษ์ หรือผู้น้อยใช้แสดงความเคารพหรือขอขมาต่อผู้ใหญ่ เช่น ในงานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น หรืออาจใช้วิธีที่จำง่าย ๆ ว่าธูปเทียนแพจะใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตเท่านั้น
▫️ลักษณะของธูปเทียนแพ ประกอบด้วยธูปไม้ระกำวางเรียงกันซ้อนทับบนเทียนและมีกรวยดอกไม้ด้านบน มีฝาครอบการวางธูปเทียนแพ #ที่ถูกต้อง ต้องเรียงจากด้านบนลงมา คือ ดอกไม้ ธูป และเทียนเมื่อจะสักการะสิ่งใดต้องเปิดฝาครอบออกเช่น พานไหว้ครูของนักศึกษา เมื่อจะมอบให้ครูอาจารย์ จะต้องเปิดฝาครอบออกแล้วจึงมอบให้
◻️สำนักพระราชวัง ได้ออกเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการจัดแท่นพิธีถวายสักการะโดยระบุว่า เครื่องราชสักการะดอกไม้ธูปเทียนแพที่ถูกต้องและเป็นสิริมงคล นั้นต้องเรียงลำดับ โดยเริ่มจากแพเทียนซึ่งจะอยู่ล่างสุด วางธูปไม้ระกำแพเหนือแพเทียน และวางกระทงดอกไม้บนสุดเหนือแพธูป
❌ข้อควรระวังคือ การจัดวางแพเทียนอยู่เหนือแพธูป นั้นจะใช้ในงานอวมงคล คือ งานศพเท่านั้น ผู้ประสงค์จะนำไปใช้เป็นเครื่องสักการะ หรือขอขมาผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง
อ้างอิง : บทความการจัดการความรู้ เรื่อง สิ่งที่เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานพิธีควรต้องรู้ โดย แผนกบริหารงานพิธี กองบริหารงานช่าง กรมช่างโยธาทหารเรือ
โฆษณา