7 ม.ค. 2023 เวลา 03:31 • ข่าว
เปิดจำนวนประชากรไทยปี 2565 เช็ก 5 จังหวัดประชากรสูงสุด-น้อยสุด
สำนักทะเบียนกลาง เปิดตัวเลขจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร สิ้นปี 2565 มีจำนวนประชากรกว่า 66.09 ล้านคน
วันที่ 6 มกราคม 2565 มติชน รายงานว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ รวม 77 จังหวัด
พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 31,755,032 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คน
จำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็น ชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 5,494,932 คน
5 จังหวัดประชากรมากสุด-น้อยสุด โดยสถิติ 5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด เป็นดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร 5,494,936 คน
2.นครราชสีมา 2,630,058 คน
3.อุบลราชธานี 1,869,806 คน
4.เชียงใหม่ 1,792,474 คน
5.ขอนแก่น 1,784,641 คน
และสถิติ 5 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด เป็นดังนี้
1.สมุทรสงคราม 189,453 คน
2.ระนอง 194,226 คน
3.สิงห์บุรี 202,797 คน
4.ตราด 227,808 คน
5.นครนายก 260,406 คน
ทั้งนี้จำนวนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2564 โดยสถิติ ณ สิ้นปี 2564 ระบุว่า ประชาชนชาวไทยมีจำนวนทั้งหมด 66,171,439 คน แบ่งเป็นคนสัญชาติไทย 65,197,783 คน และสัญชาติอื่น 973,656 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจำนวนทั้งหมด 33,833,321 คน และเพศชาย 32,339,118 คน
โฆษณา