ธุรกิจครอบครัวทุกแห่ง
มีการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใคร
พร้อมตัวละครที่น่าสนใจ
พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย
จากนั้นก็มีนักแสดงสนับสนุน
พี่ชาย น้องสาว คู่สมรส
ลูกพี่ลูกน้อง และเครือญาติ
แน่นอนว่าไม่มีธุรกิจใด
และ/หรือครอบครัวใด
ปราศจากความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม
เป็นไปได้ที่จะวางแผน
สำหรับการเปลี่ยนผ่าน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดราม่า
ซึ่งช่วยลดความเครียดรอบด้าน
ในขณะที่ยังคงรักษา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ได้
การพัฒนาความเป็นผู้นำ
เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ
เมื่อเป้าหมายไม่สอดคล้องกัน
ทั้งครอบครัว และ/หรือธุรกิจ
ภาระหนักตกอยู่กับผู้นำรุ่นต่อไป
มุมมองที่หลากหลายทั้งหมด
จะต้องได้รับการเคารพและจัดการ
แผนพัฒนาครอบครัวที่เหมาะสม
จะช่วยขจัดความลำเอียง
และอคติออกจากสมการ
การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำ
แผนจะต้องได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่องและอาจปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในครอบครัวหรือธุรกิจ
เช่น จากการเสียชีวิต การหย่าร้าง
หรือการขายกิจการ
บรรลุความสามารถในการเป็นผู้นำ
การเติบโตในธุรกิจครอบครัว
ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกครอบครัว
พร้อมที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำ
แผนการพัฒนาความเป็นผู้นำ
ควรเริ่มต้นด้วยการประเมิน
ทักษะและความถนัดในปัจจุบัน
อย่างตรงไปตรงมา
การสนทนาอย่างตรงไปตรงมา
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจส่วนตัว
ของสมาชิกครอบครัวไม่ควรมองข้าม
บ่อยครั้งที่รุ่นปัจจุบันตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพ
ของสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไป
โดยไม่ถามว่าพวกเขาคิดอย่างไร
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง
ของการพัฒนาความเป็นผู้นำ
ขอแนะนำการทำงาน
นอกธุรกิจครอบครัว
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
และควรเป็นเวลา 5 ปี
เพื่อการเรียนรู้ว่าธุรกิจอื่น
ดำเนินการอย่างไร
และยังรวมถึงลักษณะ
ของการเป็นพนักงาน
ที่ไม่ใช่ครอบครัวด้วย
องค์ประกอบอีกประการหนึ่ง
คือ การไปเยี่ยมลูกค้า
เพื่อทำความเข้าใจว่า
ทำไมพวกเขาจึงทำธุรกิจกับเรา
ผลกระทบที่ธุรกิจครอบครัว
มีต่อธุรกิจของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม
เหล่านี้ เป็นกระบวนการพัฒนา
ที่มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่มีกรอบเวลา
การพัฒนาที่แน่นอน
สำหรับผู้นำรุ่นต่อไป
ในการเตรียมพร้อม
เพื่อทำงานในธุรกิจครอบครัว
ให้ประสบความสำเร็จ
ควรเน้นที่ความสามารถหลัก
ซึ่งควรได้รับการประเมินและฝึกฝน
ก่อนที่ผู้นำรุ่นต่อไปจะก้าวไปสู่
ตำแหน่งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
แผนการพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป
มีลักษณะเฉพาะ เป็นงานหนัก
และต้องการความมุ่งมั่น
และความยืดหยุ่น
ประโยชน์ของการวางแผน
และการให้เวลาตามแผน
มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ทำให้เรื่องราวธุรกิจครอบครัว
ไม่มีดราม่าและ Happy Ending
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#แผนพัฒนาความเป็นผู้นำรุ่นต่อไป
#แผนการพัฒนา
#ความเป็นผู้นำ #ผู้นำรุ่นต่อไป
#NextGen
#การสืบทอดธุรกิจ
#การเปลี่ยนผ่านธุรกิจ
#การส่งต่อธุรกิจ
#ไม่มีดราม่า #HappyEnding
: Pictures Resource :
Photo by TK on Unsplash
1ถูกใจ
1แชร์
147รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...