พึ่งพาตัวเองได้ & เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้
มีความสุขเป็นของตัวเอง & เป็นความสุขให้คนอื่นได้
โฆษณา