คุณค่าของคน...วัดจากสิ่งที่เขาแสดงออก..และปฏิบัติกับผู้อื่น..ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านต้องถึงพร้อมไม่ได้ขาด
1
โฆษณา