เราคิดว่าเราไม่อาจวัดได้ด้วยมุมมองจากคนอื่น แต่สิ่งที่เรารู้คือตัวเราเองที่จะรู้ว่าตัวเราทำตัวเองให้มีคุณค่าแค่ไหน จากความคิด คำพูด การกระทำ
โฆษณา