12 ม.ค. 2023 เวลา 12:06 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ทรู-ดีแทค รวมกันเป็น ทรู คอร์ปอเรชั่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE
ทรู-ดีแทค จ่อเสนอชื่อบริษัทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ตัวย่อหลักทรัพย์ TRUE หลังควบรวม พร้อมเผยรายชื่อกรรมการบริหาร แผนการจัดสรรหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 กุมภาพันธ์ นี้ แหล่งข่าวเผย ซีอีโอใหม่ อาจชื่อ “มนัสส์”
วันที่ 12 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง ทรู และดีแทค และกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างทรู และ ดีแทค ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสาระสำคัญที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่การเสนอชื่อบริษัทใหม่ คือ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเผยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท 11 ราย โดยแหล่งข่าวจากธุรกิจโทรคมนาคมเปิดเผยว่า คาดว่าซีอีโอบริษัทใหม่ จะเป็นนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช
รายละเอียดการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์มีดังนี้
ชื่อใหม่ : พิจารณาชื่อบริษัทใหม่หลังการควบรวมกิจการ โดย คณะกรรมการเสนอชื่อใหม่คือ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”
ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ True Corporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE
ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของ ทรู กับ ดีแทค รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่
จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จํานวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของทรู และ dtac ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ดีแทค ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ทรู และ ดีแทคในอัตราส่วนดังนี้
1 หุ้นเดิมใน ทรู ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน ดีแทค ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่
ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจํานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ ผู้ถือหุ้นสําหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้น
ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคํานวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ ทรู และ ดีแทค ณ วันทําการซื้อขายสุดท้าย (วันที่17 กุมภาพันธ์2566) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของ ทรู และ ดีแทค เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) หารด้วยจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
โดยบริษัทใหม่จะทําการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งภายใน 14 วันทําการนับจากวันทําการจดทะเบียนควบบริษัทในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจํานวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้นดังกล่าว
ดังนั้น ในกรณีที่จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคํานวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจํานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจํานวนน้อยลงเพื่อให้จํานวนรวมของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจํานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น
โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับ การจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจํานวนหุ้น ในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคํานวณตาม อัตราข้างต้นมีจํานวนรวมทังสิ้นต่ำกว่า 34,552,100,801 หุ้น
ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จํานวนรวมของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ว ทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจํานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น
ในกรณีนี้ ผู้เกลี่ยหุ้นจะทําการชําระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ทีได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ทีบริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจํานวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น
โฆษณา