หลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

พูดเรื่องประชาธิปไตย สรุปได้ว่า
"...ประชาธิปไตย คือ เสียงของคนหมู่มาก
ไม่ถูกต้องเสมอไป หากคนหมู่มากนั้น ไม่มีปัญญา..."
แสดงว่า ท่านยอมรับเสียงข้างมาก แต่มีข้อแม้ว่า
ต้องเป็นเสียงข้างมากของคนดี แล้วท่านยกตัวอย่าง
มีแมลงวัน ๒๐ ตัว และผึ้ง ๑๐ ตัว มาลงมติกันกับของ ๒ สิ่ง
๑. อุจจาระ
๒. น้ำผึ้ง
เมื่อใดที่ลงมติว่าอะไรหอม แมลงวันจะชนะทุกครั้งถ้าพูดเรื่องอุจจาระ
แต่ถ้าเปลี่ยนหัวข้อเป็นน้ำผึ้ง ตัวผึ้งแพ้ทุกครั้ง ด้วย ๒ เหตุ ผล
๑. จำนวนน้อยกว่า
๒. ความหอมหวานของน้ำผึ้ง เปลี่ยนเจตคติของแมลงวันไม่ได้
ตัวผึ้ง วินิจฉัยถูกต้อง แต่แพ้เสียงส่วนมาก
เราเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
มีปัญญามากกว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นเเน่แท้..
โฆษณา