การวางแผนสืบทอดธุรกิจ
มักถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการ
ในการระบุและพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป
เป้าหมายของการวางแผน
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
คือ การสืบทอดมรดก
และทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น
การวางแผนสืบทอดธุรกิจ
สามารถช่วยได้โดย OKR
[วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก]
วัตถุประสงค์ [“O”]
อธิบายถึง สิ่งที่คุณต้องการทำ
มีคุณภาพในการโฟกัส
ไปที่ทีมหรือรายบุคคล
คุณสามารถให้กำหนด
วัตถุประสงค์ 2-5 ข้อได้
ตัวอย่างเช่น
บริบทของธุรกิจครอบครัว
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
[“O”] อาจเป็น
“เพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ
และการจัดการไปสู่คนรุ่นต่อไป”
ผลลัพธ์หลัก [“KR”]
อธิบายวิธีการวัดวัตถุประสงค์นั้น
เป็นเชิงปริมาณและวัดผลได้
ภายใต้แต่ละวัตถุประสงค์
ควรมีผลลัพธ์หลัก 2-5 รายการ
ตัวอย่างเช่น
บริบทของธุรกิจครอบครัว
ผลลัพธ์หลักอาจเป็น
"การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
ของสมาชิกครอบครัว
และผู้บริหารแต่ละคน
ภายใน 30 วันข้างหน้า"
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
ขอขยายความเพิ่มเติม เช่น …
ผลลัพธ์หลักแรก (KR1]
คือการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
จุดบอด และพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่
ของผู้นำธุรกิจ ภายใน 60 วัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
อาจเป็นการสัมภาษณ์
หรือการสนทนาพูดคุย
ผู้นำธุรกิจ คู่สมรส
และสมาชิกครอบครัวอาวุโส
จากนั้น จัดทำข้อมูลสรุป
การประเมินรายบุคคล
ที่เป็นความลับแก่ผู้นำธุรกิจ
ผลลัพธ์หลักประการที่ 2 [KR2]
คือการจัดการประชุม
ธุรกิจครอบครัวหลายครั้ง
สูงสุด 6 ครั้งใน 12 เดือนข้างหน้า
จุดเน้นของการประชุมแต่ละครั้ง
ถูกกำหนดโดยความต้องการ
ของครอบครัวหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น
การประชุมบางการประชุม
มีคณะผู้นำธุรกิจครอบครัวเท่านั้น
การประชุมบางครั้ง
รวมถึงคู่สมรสของผู้นำธุรกิจ
และการประชุมบางครั้ง
รวมถึงสมาชิกครอบครัวอาวุโส
หัวข้อต่าง ๆ
รวมถึงการแบ่งปันข้อมูล
เช่น การจัดการความขัดแย้ง
การสื่อสาร ค่านิยม
วิสัยทัศน์ ธรรมาภิบาล
และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
บันทึกจากการประชุมแต่ละครั้ง
ถูกรวบรวมเป็นคู่มือการวางแผน
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
สำหรับอีกหลายปีข้างหน้าได้
ขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
สามารถใช้เป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการฝึกอบรม
การเริ่มงาน การประกันคุณภาพ
และประสิทธิภาพภายใน
ธุรกิจของครอบครัว
ผลลัพธ์หลักประการที่สาม [KR3]
คือการลดความซับซ้อน
โดยการกำหนดกฎ
สำหรับแต่ละบทบาท
เช่น สมาชิกครอบครัว ผู้นำธุรกิจ
และ/หรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจครอบครัว
บทบาททั้งสามนี้มักทับซ้อนกัน
และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้
ควรพัฒนากฎที่ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรับแต่ละบทบาท
เช่น การตัดสินใจ การสื่อสาร
การจัดการความขัดแย้ง
กำหนดการ เหตุการณ์สำคัญ
การประเมินผล ความเป็นมืออาชีพ
ขั้นตอน พฤติกรรมสาธารณะ
และการนินทา
เมื่อธุรกิจครอบครัวเติบโตเต็มที่
กฎเหล่านี้ จำเป็นต้องเขียนลง
เพื่อลดความไม่สอดคล้องกัน
ผลลัพธ์หลักประการที่สี่ [KR4]
คือการออกแบบการโอนสินทรัพย์
ในอนาคตข้างหน้า
ซึ่งรับประกันว่า
“การกระจายอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียมกันตลอดเวลา”
กระบวนการนี้
จำเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และข้อกำหนดที่ยอมรับร่วมกัน
สำหรับสมาชิกครอบครัว
การโอนทรัพย์สินจะต้องรวมถึง
การชดเชยที่รับประกัน
สำหรับอดีตผู้นำธุรกิจและคู่สมรส
ทำไม ผู้นำธุรกิจครอบครัว
“ต้องจากไปโดยที่ยังสวมรองเท้าอยู่"
และทายาท หรือผู้นำรุ่นต่อไป
“ต้องเซอร์ไพรส์กับธุรกิจครอบครัว”
แต่ละรุ่นจำเป็น
ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แต่การทำเช่นนี้มักจะยุ่งเหยิง
“OKR ช่วยจัดระเบียบกระบวนการนี้ได้”
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#OKR
#วัตถุประสงค์ #ผลลัพธ์หลัก
#จุดแข็ง #จุดอ่อน
#จุดบอด #พรสวรรค์
#ผู้นำธุรกิจ #ผู้นำธุรกิจครอบครัว
#การประชุมธุรกิจครอบครัว
#กฎ #ธรรมนูญครอบครัว #ธรรมนูญธุรกิจ
#กำหนดบทบาทสมาชิกครอบครัว
#การโอนสินทรัพย์
: Pictures Resource :
Photo by Will H McMahan on Unsplash
2ถูกใจ
2แชร์
182รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...