1 ก่อนจะหาข้อสอบเขาจะให้ใช้การคิดวิเคราะห์
แยกแยะเพื่อที่จะดูว่าใจความของคำถามในข้อสอบคืออะไร
2 คนเก่งมักใช้การหา keyword ว่าคำที่หายไปใน
คำถามนั้นคืออะไร
เช่นi have seen _______beforeโดยที่คุณต้องหาคำมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายใกล้เคียง
ที่สุดโดยส่วนมากแล้วมักใช้กับข้อสอบที่ต้องใช้
การวิเคราะห์เช่นวิชาภาษาอังกฤษไทยและ สังคม
เช่นนี้เป็นต้น
3คนเก่งมักจะอ่านหนังสือวันละ 8 -10 ชั่วโมง
โดยที่เขามักจะอ่านและทบทวนอยู่ตลอดเวลา
4คนเก่งนั้นมักมีสมาธิและตั้งใจในการทำข้อสอบ
อยู่เสมอ
ในอดีตผมเองเคยเป็นคนไม่ดีมากก่อนหากผม
วางแผนชีวิตของตัวเองเอาไว้ทำให้จากคนเลวก็กลายเป็นคนเก่งได้ในที่สุด
87รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...