: 169 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ความยั่งยืนเป็นปัญหาเก่าแก่
สำหรับธุรกิจทุกขนาดและกลุ่มธุรกิจ
การวัดความสำเร็จของธุรกิจ
ที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว
มักจะวัดจากรุ่นสู่รุ่น
ในขณะที่การตัดสิน
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวนั้น
ใช้กรอบเวลาที่ยาวนานกว่า
โดยมีการวิเคราะห์ความยั่งยืน
เป็นเวลาหลายทศวรรษ
งานวิจัยหลายชิ้น
และเป็นที่เข้าใจและยอมรับว่า
ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่
ล้มเหลวในการก้าวไปสู่รุ่นที่สอง
และน้อยลงในรุ่นที่สามเป็นสำคัญ
กล่าวโดยสรุป
เหตุใดธุรกิจครอบครัว
เพียงไม่กี่แห่ง
จึงประสบความสำเร็จ
ในด้านความยั่งยืน
โดยมีเพียง 1 ใน 10
ที่อยู่รอดถึงรุ่นที่สาม
การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน
ควบคู่ไปกับความเป็นเจ้าของ
และการจัดการของครอบครัว
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
สำหรับธุรกิจครอบครัว
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง
ได้แก่ ครอบครัว ผู้ก่อตั้ง
ผู้สืบทอด และที่ปรึกษา
แต่ละบทบาทของตัวละคร
ที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถเป็นเหตุผลสำคัญ
สำหรับความสำเร็จ
และเป็นสาเหตุความล้มเหลว
ได้พอ ๆ กัน
: บทบาทของผู้สืบทอด :
ความรู้ธุรกิจและครอบครัวที่หายไป
และการทำซ้ำการตัดสินใจเก่า
อย่างไม่เหมาะสม
อาจนำไปสู่ผู้สืบทอดที่มีคุณภาพต่ำ
และไม่สามารถส่งมอบมูลค่าเพิ่มได้
เช่นเดียวกับคนรุ่นก่อน
การส่งเสริมให้ผู้สืบทอด
ที่มีศักยภาพได้รับประสบการณ์
เชิงพาณิชย์จากภายนอก
และความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา
หรือเชิงปฏิบัติที่มีคุณภาพ
จะจัดเตรียมเครื่องมือ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างอิสระ
: บทบาทของผู้ก่อตั้ง
หรือผู้นำธุรกิจปัจจุบัน :
ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะหารือ
เกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง
และแผนการเกษียณอายุ
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแผนการที่มั่นคง
เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึก
“เอาไว้ก่อน … มีเวลาอีกเยอะ”
กลยุทธ์โดยรวม
สำหรับผู้ก่อตั้งควรรวมถึง
การจัดการกับข้อกังวลทางการเงิน
ธุรกิจ ครอบครัว และจิตใจของตัวเอง
: พื้นที่ของความขัดแย้ง
และการแก้ปัญหา :
ความขัดแย้ง
สามารถส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อโอกาสในการพัฒนา
ธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
ปัญหาความขัดแย้งทั่วไป
รวมถึงความสามารถของผู้สืบทอด
ปัญหาครอบครัว
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
การสื่อสารที่ไม่ดี
และปัญหาผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นครอบครัวที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
คือบุคคลหรือกลุ่มที่ถือหุ้น
ในความเป็นเจ้าของ
แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
ข้อโต้แย้งโดยทั่วไป
จะเกิดขึ้นตามทิศทางของธุรกิจ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
และกฎการจ้างงานของครอบครัว
การดำเนินการ
ตามธรรมนูญครอบครัว
สามารถช่วยแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้
เพื่อจัดการกับปัญหาฉุกเฉิน
และปัญหาระยะยาว
ที่สมาชิกครอบครัวเผชิญ
ด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา
: บทบาทของที่ปรึกษา :
ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ มีความรู้
และมีประสบการณ์
สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง
ผ่านการตรวจสอบทักษะ
ธรรมนูญครอบครัว
การคาดการณ์ และแผนธุรกิจ
: เรื่องครอบครัว :
ส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จ
ในการสืบทอดตำแหน่ง
คือการกระทำของครอบครัว
การแนะนำธรรมนูญครอบครัว
และ/หรือธรรมนูญธุรกิจ
ช่วยลดความขัดแย้งในระยะยาวได้
ชุดความคิดที่อยู่ในธรรมนูญฯ
เช่น การเข้าและออกจากธุรกิจ
ของสมาชิกครอบครัว
สิทธิในการลงทุน
ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน
โครงสร้างเงินเดือน
และโบนัสที่สมาชิกได้รับ
และการไกล่เกลี่ยข้อยุติ เป็นต้น
หากลองสังเกต จะเห็นได้ชัดว่า
แง่มุมของปัญหาธุรกิจครอบครัว
มีความเกี่ยวข้องกัน
ไม่มากไปกว่าความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ก่อตั้งและผู้สืบทอด
ซึ่งมีอยู่ในรูปแบบผู้ใหญ่-ลูก
และผู้ก่อตั้ง-ผู้สืบทอด
การนำประเด็นที่ซับซ้อน
ที่เกี่ยวข้องมารวมกัน
และวางกลยุทธ์ในภาพรวม
นำไปสู่โอกาสที่เพิ่มขึ้น
สำหรับความยั่งยืน
ของธุรกิจครอบครัว
แน่นอนว่ามันสำคัญ …
บทความนี้เริ่มต้นด้วยการถามว่า
ความยั่งยืนในธุรกิจครอบครัว
มีความสำคัญหรือไม่?
ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์
ในการปรับปรุงอัตราความสำเร็จ
อาจมีพื้นที่สำหรับมุมมองทางเลือก
เกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
เพื่อน ๆ สามารถเสนอแนะ แนะนำ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้กันได้เสมอ
#ช่วยทำที่บ้าน
พร้อมเปิดใจรับฟังด้วยความยินดีเสมอ
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#บทบาทของผู้สืบทอด
#บทบาทของผู้ก่อตั้ง
#บทบาทของผู้นำธุรกิจปัจจุบัน
#พื้นที่ของความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
#บทบาทของที่ปรึกษา
#เรื่องครอบครัว
#กฎ #ธรรมนูญครอบครัว
#ธรรมนูญธุรกิจ
: Pictures Resource :
Photo by Angelina Litvin on Unsplash
โฆษณา