23 ม.ค. 2023 เวลา 15:07 • ปรัชญา
ท่านนิยมคำว่านิพพานว่าอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
นิพพานคือบรมสุข คืออมตะ ไม่มีการเกิดไม่มีการตาย คือสิ่งที่เหนือเกินกว่าโลก สิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มี สิ่งที่นิพพานมีโลกไม่มี ไม่มีรูป ไม่มีนาม สิ้นแล้วซึ่งโลก(การเกิดการตาย ความสุขความทุกข์ ความไม่สุขไม่ทุกข์ กิเลสทั้งหลาย สิ้นแล้วแห่งเยื่อยางทั้งปวง)
1
อุปาทาน ขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์ อุปาทานแปลว่า ยึดมั่น ถือมั่น เราไปยึดขันธ์ทั้งห้าเราจึงทุกข์ ชัดเจนที่สุด
โฆษณา