ครม. ไฟเขียวซื้อเครื่องบินใหม่รับแขก VIP กว่า 8.7 พันล้าน

ผ่ามติครม. ไฟเขียวตั้งงบประมาณปี 2567 วงเงิน 8,784 ล้านบาท ซื้อเครื่องบินใหม่กองทัพอากาศ รับแขก VIP บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงลำเดิมที่จะหมดอายุการใช้งานปี 2569
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของหลายหน่วยงาน ซึ่งเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเอาไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปี 2561
หนึ่งในนั้นมีข้อเสนอของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ซึ่งเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเข้ามาด้วย
เปิดรายละเอียดของบจัดหาเครื่องบิน
นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอครม.พิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่พันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1รายการ ได้แก่ รายการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญดังกล่าว รวมวงเงิน 8,784 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2570 แบ่งเป็น
* ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 1,753.93 ล้านบาท
* ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 2,191.43 ล้านบาท
* ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2,201.51 ล้านบาท
* ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 วงเงิน 2,637.11 ล้านบาท
1
เหตุผลความจำเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงานว่า กองทัพอากาศ แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 หรือเครื่องบินแบบ Airbus A340-500 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ต จำนวน 4 เครื่องยนต์แบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ ที่จัดซื้อจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการของบริษัท การบินไทยฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ปัจจุบันเครื่องบินลำดังกล่าวประจำการ ณ ฝูงบิน 602 กองบิน 6 มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ปี 2548 - 2555 (การใช้งานโดยบริษัท การบินไทยฯ) และตั้งแต่ปี 2559 ได้เข้าประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจในกองทัพอากาศ จะครบกำหนดวงรอบการประเมินอายุการใช้งานอากาศยาน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ในปีงบประมาณ 2569
1
ประกอบกับตั้งแต่ปี 2555 บริษัท Airbus ได้ยกเลิกสายการผลิตเครื่องบินแบบ A340-500 ส่งผลให้การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงมีมูลค่าสูงขึ้น
ที่ผ่านมาเครื่องบินลำดังกล่าวกองทัพอากาศใช้ในภารกิจการบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทุกระดับ เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนภารกิจลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่การรบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ
ด้วยเหตุนี้ กองทัพอากาศ จึงได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2567 ผ่าน สลน. เพื่อจัดหาเครื่องบินทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ สลน. เสนอเข้ามายังครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และได้รับการเห็นชอบจากครม.ในครั้งนี้
ทอ.ประเมินคุมความเสี่ยงทุจริต
กองทัพอากาศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรายการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต เรียบร้อยแล้ว
1
นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังแจ้งด้วยว่า ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนเครื่องบินลำเลียงแล้ว กองทัพอากาศ จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการกับเครื่องบินลำเดิม เช่น การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบของกองทัพอากาศ ต่อไป
2
  • 4
โฆษณา