1. การได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีเกียรติ มีสังคม
2. ความภูมิใจที่ได้สร้างคุณค่าให้ตนเอง ไม่เป็นคนไร้ค่า
3. ความมั่นคงปลอดภัย เช่นสวัสดิการดี
4. ความเพลิดเพลินในการได้ทำงาน
5. ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ทันโลก
  • 2
โฆษณา