: 172 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก
ต้องเผชิญความท้าทายทั่วไป
ผู้นำปัจจุบันที่มีอำนาจจะถูกมองว่า
เป็นศูนย์รวมอำนาจในการตัดสินใจ
แบ่งปันข้อมูลเพียงเล็กน้อย
และไม่ให้ความชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบัน
และอนาคตของคนรุ่นต่อไป
การรับรู้เหล่านี้
อาจทำให้คนรุ่นต่อไป
รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง
และเป็นผลให้พวกเขา
อาจแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัว
เพื่อหลีกเลี่ยงสมาชิกรุ่นต่อไป
ที่แยกตัวออกจากองค์กรมากขึ้น
ครอบครัวต่าง ๆ จึงต้องต่อสู้
กับความตั้งใจที่จะปลูกฝัง
และเตรียมสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไป
ให้พร้อมรับบทบาทผู้นำธุรกิจ เจ้าของ
และสมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนร่วม
ในธุรกิจครอบครัวได้อย่างไร?
ส่วนใหญ่ครอบครัว
มักกังวลกับบทบาท
ความเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นหลัก
ในขณะที่ครอบครัวมักจะประเมิน
ความสำคัญของบทบาทการเป็นเจ้าของ
และธรรมาภิบาลในอนาคตต่ำเกินไป
ธุรกิจครอบครัวไม่ได้ประกอบด้วย
ธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันเท่านั้น
แต่ยังประกอบด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ
[การเงิน ทรัพย์สินของครอบครัว ฯลฯ]
และความรับผิดชอบของครอบครัว
เช่น ผลกระทบต่อสังคม
ธุรกิจครอบครัวจะต้องเข้าใจ
และพัฒนาบทบาทสำคัญต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นบทบาท
ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ความเป็นเจ้าของ
และความเป็นสมาชิกครอบครัว
รวมถึงการทำงานของกลุ่ม
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ความขัดแย้ง ตัดสินใจกลุ่ม
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ไม่ใช่สมาชิกทุกคนในครอบครัว
ที่จะมีทักษะหรือแรงจูงใจ
ในการพัฒนาเป็นเจ้าของ
ที่กระตือรือร้น
ดังนั้น ผู้นำธุรกิจปัจจุบัน
ต้องได้รับการสนับสนุน
จากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
[ถือหุ้นแต่ไม่ได้บริหารธุรกิจ]
ต้องทำงานร่วมกัน
เพื่อทำความเข้าใจบริบท
ของธุรกิจครอบครัว
การพัฒนาตนเอง
การทำงานร่วมกัน
และชื่อเสียงของครอบครัว
เพื่อจัดการกับปัญหา
ความสามารถกลุ่ม
และความสอดคล้องกัน
ของกลุ่มเจ้าของ
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด
สำหรับธุรกิจครอบครัวคือ
การตระหนักว่าบทบาท
ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ในระยะยาวของธุรกิจครอบครัว
ดังนั้นสมาชิกครอบครัว
จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อรับบทบาทดังกล่าว
เพราะในที่สุดแล้ว
ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวทุกคน
ที่จะกลายเป็นเจ้าของที่บริหารธุรกิจ
และเจ้าของที่บริหารธุรกิจเหล่านั้น
ก็ต้องการการสนับสนุนจาก
กลุ่มเจ้าของที่ไม่ได้บริหารธุรกิจ
ผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมอื่น ๆ
ที่หลากหลาย นั่นเอง
และนี้ เป็นวิธีการทำลายวงจร
อันเลวร้ายระหว่างรุ่น
ในธุรกิจครอบครัว
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#วิธีทำลายวงจรอันเลวร้ายระหว่างรุ่นในธุรกิจครอบครัว
#วิธีทำลาย
#วงจรอันเลวร้ายระหว่างรุ่น
#บทบาทความเป็นผู้นำ
#บทบาทความเป็นเจ้าของ
#บทบาทสมาชิกครอบครัว
: Pictures Resource :
Photo by Canva
โฆษณา