ทักษะการสื่อสารและการต่อรอง
ทักษะการจัดเก็บข้อมูล
ทักษะการประเมินและการวิเคราะห์
โฆษณา