19 ก.พ. 2023 เวลา 20:36 • ความคิดเห็น
#ความสุขคือทุกข์น้อยลง
ความว่าว#อนันตจักรวาล#ควาามว่างไม่มีที่สุดไม่มีปรัมาณ฿สรรพสิ่งล้วนกำเนิดเกิดขึ้นจากความว่างนี้และต้องหมดสิ้นไปในที่สุดกลับคืนสู่ความว่างเช่นเดิม#ชึวิตคือความว่าง#สูญญตาธรรม#นิพพาน#ปรินิพพาน
@หาคำตอบเพิ่มเติมได้ในศาสนาธรรม#ธรรมะ#พุทธศทสนา
ความสุขไม่มีมีแต่ทุกข์และทุกข์น้อยจนถึงที่สุดทุกข์
โฆษณา