MQDC เปิดตัว ‘Cloud 11’ ภายใต้แนวคิด ‘Empowering Creators’

𝐌𝐐𝐃𝐂 เปิดตัว ‘𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏’ ภายใต้แนวคิด ‘𝐄𝐦𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬’ ปั้นเป็นฮับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สร้าง 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 ในพื้นที่สุขุมวิทใต้ ให้เป็นย่านสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมร่วมผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเป็น 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 อวดสายตาประชาคมโลก
𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏 (คลาวด์ อีเลฟเว่น) จับเทรนด์ 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 ด้วยแนวคิด “𝐄𝐦𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬” ให้เป็นฮับของคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่สานฝันอาชีพและธุรกิจด้านสร้างสรรค์คอนเทนต์ ก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 ของย่านนวัตกรรมสุขุมวิทใต้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 𝟑 ทรูดิจิทัลพาร์ค (𝐖𝐞𝐬𝐭) สุขุมวิท 𝟏𝟎𝟏
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก และยังเป็นตัวผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมบันเทิงและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น มีการนำ 𝐀𝐈 สร้างสรรค์คอนเทนต์ หรือการใช้แพล็ตฟอร์มกระจายคอนเทนต์ไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยเฉพาะคอนเท้นต์ด้านวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น และเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ยังกระจัดกระจาย และยังไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่
𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏 จะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเชื่อมต่อ 𝐄𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น 𝐇𝐮𝐛 ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถพัฒนาศักยภาพของครีเอเตอร์ ด้วยบุคลากรที่เก่ง มีแหล่งเรียนรู้ เงินลงทุน และโอกาส ยังเป็น 𝐆𝐚𝐭𝐞𝐰𝐚𝐲 ที่จะทำให้ครีเอเตอร์คนไทยร่วมกันผลักดันให้วัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทยเป็น 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 หรือพลังทางวัฒนธรรมไปสู่ประชาคมโลกได้ และช่วยสามารถสร้างความชื่นชอบ หรือ 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐯𝐞 ในวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย
𝐌𝐐𝐃𝐂 ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในปรัชญา ‘𝐅𝐨𝐫 𝐀𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐥𝐥-𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠’ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของทุกสรรพสิ่งให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทุกโครงการที่ 𝐌𝐐𝐃𝐂 พัฒนาจะต้องสร้างประโยชน์ให้ชุมชนรอบข้าง สังคม และประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องไปกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ 𝐌𝐐𝐃𝐂 จึงลงทุนพัฒนาโครงการ 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏 ไปพร้อม ๆ กับการสร้าง 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 ในย่านนวัตกรรมสุขุมวิทใต้ ให้เป็นย่านสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นย่านที่เชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพยิ่งขึ้นไปในอนาคต
𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏 เป็นส่วนหนึ่งของย่านนวัตกรรม “𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭” ศูนย์รวมระบบนิเวศสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ผ่านการผนึกกำลังพันธมิตรจากทั้งระดับโลกและในประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นฮับของครีเอเตอร์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์โดยเฉพาะ เป็นที่มอบทั้งแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้แก่ครีเอเตอร์ ผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “𝐄𝐦𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬”
ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่สำคัญ 𝟑 ประการได้
𝟏. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 : ระบบนิเวศการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด
𝟐. 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 – 𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 : สะพานที่จะนำครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโลกจริงกับโลกเสมือน 𝐖𝐞𝐛𝟑
𝟑. 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 การโอบกอดความแตกต่างอย่างเท่าเทียม
ภายในโครงการ 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟏𝟏 มี 𝟕 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 & 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞, 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥, 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 และ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥, 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 และ 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 บนพื้นที่ 𝟐𝟕 ไร่ พื้นที่ใช้สอยกว่า 𝟐.𝟓𝟒 แสนตารางเมตร โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 𝟒/𝟐𝟓𝟔𝟕
โฆษณา