24 ก.พ. 2023 เวลา 04:31 • ปรัชญา
ธรรมะไม่ใช่เรื่องยาก
แค่เปิดใจ
ลองสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นที่แปลเป็นภาษาไทย
จะเข้าใจส่วนหนึ่ง
จากนั้นก็จะอยากรู้มากขึ้น
เมนหลักของศาสนาพุทธคือทุกข์
และการหาแนวทางให้พ้นทุกข์แค่นั้นเอง
ที่สำคัญ
ผู้รู้ก็รู้ได่เฉพาะตน
กรรมใครกรรมมัน
บุญใครบุญมัน
โฆษณา