4 มี.ค. 2023 เวลา 20:06 • ความคิดเห็น
ปัญหาอยู่ที่ ความรู้สึก หรือ อยู่ที่ ความจริง
1. ความจริงไม่ได้เป็นส่วนเกิน แต่ความรู้สึกเป็นส่วนเกิน=จัดการความรู้สึกตัวเอง
2. ความจริงเป็นส่วนเกิน ความรู้สึกก็เป็นส่วนเกิน=จัดการความจริง ที่ท่องมา พรหมวิหาร4 ฆราวาสธรรม4 สังคหวัตถุ4 เอามาใช้ในชีวิตจริง + จัดการความรู้สึกตัวเอง
3. ความจริงเป็นส่วนเกิน แต่ความรู้สึกไม่เป็นส่วนเกิน= จัดการความจริงเหมือนข้อ2
4. ความจริงไม่ได้เป็นส่วนเกิน ความรู้สึกก็ไม่เป็นส่วนเกิน= รักษาสถานภาพนี้ไว้
โฆษณา