5 มี.ค. 2023 เวลา 02:21 • ความคิดเห็น
ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ
องค์หลักของศาสนาพุทธ
1.พระพุทธเจ้ามองเห็นว่าชีวิตเรานี่หนอมีแต่ทุกข์
2.เมื่อเห็นเช่นนั้นท่านจึงศึกษาปฏิบัติเพื่อหาทางดับทุกข์และบอกกล่าวต่อชาวโลก
3.คำสอนของท่านก็คือพระธรรม
4.ผู้ที่นำเอาคำสอนของท่านหรือพระธรรมมาแพร่คือพระสงฆ์
5.หลักคำสอนของท่าน
"ิอนิจจัง. ทุกขัง. อนัตตา"
ความไม่เที่ยง
เกิดขึ้น
ตั้งอยู่
ดับไป
และเมื่อดับไปก็ย่อมเกิดขึ้นวนเวียนแบบนี้
ท่านจึงหาทางดับทุกข์
นั่นคือทางแห่งนิพพาน
ส่วนอื่นๆล้วนเป็นรายละเอียดปลีกย่อย
โฆษณา