***************
ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า
วันทิตวา สุคะนาธัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ พิพพมันตรานัง ปะวักขามิ ยะถาพลัง ปัญจะอักขรา นิชาตา นโมพุทธายะ วันทะติฯ
- นะมัสสิตวา อิสีสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะพันธนัง สาตรา อะหังวันทามิตัง อิสีสิทธิ เวสสะฯ
- วันทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ สัพะกัมมา ประสิทธิเม สัพพะอันตรายัง วนัสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเมฯ
- มะอะอุ อธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอะวา มหามันตังฯ
- องการพินธุนาธัง อุปปันนังพรหมา สหบดี นามังอาธิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวา นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ
- สีโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมมะเทวะตา อัททะเย นะรากันเจวะ หะเถ ปะระเม สุราปาเทถะ เพชรฉลูกัญเจวะ สัพพะกัมมะ ประสิทธิเม ฯ
- สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโชชัย โยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตรัง สิทธิกัมมัง ภะวันตุเมฯ
********************
มนต์ถวายเครื่องสังเวยครู
ยมหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินาสักกาเรนะตัง
ครูอาจาริยัง อภิปูชยามิ ทุติยัมปิ ยมหังครูอาจาริยัง
สะระณังคะโต อมินาสักกำเรนะตัง ครูอาจาริยัง อภิปูชายามิ ตะติยัมปิ ยมหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินาสักการเรนะตัง ครูอาจาริยัง อภิปูชยามิฯ
 
โอมครูเทวะนะมามิ ข้าขอยกกรชุลี ด้วยยินดีเคารพคำนับนบครูผู้เฒ่า แต่ก่อนแก่ปัจจุบัน ครูเลขครูยันต์ ครูว่านและครูยา ครูตำหรับครูตำรา ครูเวทมนต์ดลคาถา ครูนะโม กอ ขอ และกอกา ครูอัขระขอมไทยจนจบหมด ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนมา ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้น ขอเชิญมาชุมนุมกัน ณ สถานอันเป็นมงคลที่นี้ฯ
ศรี ศรี วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าตกแต่งบายศรีไว้พร้อมเสร็จ ศรีษะสุกร เป็ด ไก่ ข้าวและเหล้า ขนมต้มแดงต้มขาว
พร้อมทุกสิ่ง มะพร้าวอ่อน น้ำหวานยิ่งโอชารส อีกผลไม้ อันเอมรสโอชา ทั้งธูปเทียนชวาลาและดอกไม้ เพื่ออุทิศถวายแด่ครูบา ขอครูอย่าได้ละเลย เชิญรับเครื่องสังเวย สักการะกิจส่วนอทิจำนง จงกรุณาอภัยโทษ โปรดรับเครื่องสังเวยสรรพเหล่านี้ ณ กาลบัดนี้เทอญฯ
**คำครูสอน " ศิษย์มีครู เปรียบเสมือนงูมีพิษ ศิษย์ไร้ครู เปรียบเสมือนงูไร้พิษ " ( คำหลวงปู่กวย ชุตินฺธโร )
ขออนุญาตเผยเผยแพร่เป็นธรรมะทานครับ
น้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุธรรมครับ
( บารมีธรรมพ่อแก่ บุญรักษา เจริญในธรรมครับ )
118 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา