Automotive x Energy : New business opportunities in automotive & energy industry

LiB Consulting ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “Riding the wave of change: exploring emerging business opportunities in automotive and energy industry สำรวจโอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน"
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์: https://forms.gle/6UHu6AouxKrRwRZa8
เหมาะสำหรับผู้บริหารที่กำลัง
- เผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน เช่น การเข้ามาสู่ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า
- ศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน
- มีความสนใจในการคิดกลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ แต่บริษัทไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
- ต้องการความรวดเร็วในการปฎิบัติตามแผนธุรกิจใหม่
เนื้อหาหลัก:
> Automotive x Energy industry transformation
• บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน
• โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดในอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงาน
> Top-line strategy via new business development
• ทางเลือกกลยุทธ์การรับมือในสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
• ตัวอย่างบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่สามารถรับมือและปรับตัวได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ช่องทาง: ออนไลน์ผ่านทาง Zoom
วัน : อังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา: 14.00 – 15.30
  • 3
โฆษณา