สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อคุ้มครองผู้ฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยจะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
กรณี ‘แบงก์ล้ม’ หรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ปิดกิจการ) ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินดังกล่าวจะได้รับเงินฝากคืนทั้งหมด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ภายใต้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...