SCGC จับมือภาครัฐและโรงแรียนเดินหน้าส่งเสริม Eco School สร้างเยาวชนต้นแบบตามหลัก

SCGC จับมือภาครัฐและโรงแรียนเดินหน้าส่งเสริม Eco School สร้างเยาวชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) มาบริหารจัดการธนาคารขยะให้มีประสิทธิภาพ
โฆษณา