การประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผล คิดจากกระแสเงินสดที่เราได้รับ คือเงินปันผลที่ออกมาในแต่ละปี (D) และปรับด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการ (r) เพื่อออกมาเป็นมูลค่าหุ้น
ถ้าไม่มีการเติบโต ได้รับเงินปันผลเท่าเดิมไปเรื่อยๆ
มูลค่าหุ้น หรือ PV = D/r
ถ้ามีการเติบโต (G) แบบคงที่
มูลค่าหุ้น หรือ PV = D1/ r-G
ซึ่งการเติบโต หรือ G = ROE x (1-payout ratio)
ลองมาคิดกัน ตัวอย่างเป็นบริษัท A
มีส่วนผู้ถือหุ้น 100 ลบ.
มีหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น
ดังนั้นถ้า ROE = 10% จะได้กำไรสุทธิ =10 ลบ.
ถ้า ROE = 8% จะได้กำไรสุทธิ = 8 ลบ.
ถ้า ROE= 12% จะได้กำไรสุทธิ = 12 ลบ. นะ
เพราะ ROE (return on equity) = กำไรสุทธิ/ ส่วนผู้ถือหุ้น
ถ้าคิดว่าไม่มีการเติบโต โดยให้ payout ratio (อัตราปันผลต่อกำไร) เป็น 30%, 50% และ 80% เพื่อดูการปันผลมากน้อย
ดังนั้นถ้า ROE = 10% กำไรสุทธิจะได้ 10 ลบ. ถ้า Payout ratio = 30% จะได้ปันผล 0.3 บ./หุ้น เพราะมีทั้งหมด 10 ล้านหุ้นที่บอกตอนต้นนะ
ถ้า ROE = 8% กำไรสุทธิจะได้ 8 ลบ. Payout ratio = 30% จะได้ปันผล 0.24 บ./หุ้น
ถ้า ROE = 12% กำไรสุทธิจะได้ 12 ลบ. Payout ratio = 30% จะได้ปันผล 0.36 บ./หุ้น
ค่อยๆ คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะ สำหรับ payout ratio ที่ 50% และ 80%
ถ้าคิดแบบไม่มีการเติบโต และ ROE = 10% , r =10%, payout ratio 30% ปันผล 0.3 บ./หุ้น จะประเมินมูลค่าหุ้น ได้ D/r = 0.3 / 0.1 = 3 บ./หุ้น
แต่ถ้ามีการเติบโต ROE = 10% , r =10%, payout ratio 30%,
G = ROE x (1- payout ratio) = 0.1 x (1- 0.03) = 0.07 ก็คือมีการเติบโต 7%
ปันผล 0.3 บ./หุ้น จะประเมินมูลค่าหุ้น ได้ D1/ (r-G) = 0.3 / (0.1 – 0.07) = 10 บ./หุ้น
ค่อยๆ คิดแบบนี้ไป โดยที่เปลี่ยนค่า ROE และ payout ratio จะได้สรุปดังตารางในรูปนะ
จากที่คิดมา จะเห็นว่า ถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผล โดยไม่มีการเติบโต การปันผลออกมามากขึ้น ทำให้มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้สูงขึ้น และถ้า ROE สูง การประเมินมูลค่าหุ้นจะสูงขึ้นด้วย
ถ้าคิดแบบมีการเติบโตร่วมด้วย การประเมินมูลค่าหุ้นจะขึ้นอยู่กับ ROE ถ้าบริษัททำ ROE ได้ดี ได้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการ (r) การเก็บเงินไว้ทำทุน ช่วยให้มูลค่าดีขึ้น แต่ถ้า ROE น้อยกว่า r การปันผลออกมาจะดีกว่า แต่ถ้า ROE = r การจ่ายปันผลมากน้อย ไม่ได้ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้น
การจ่ายปันผลมากขึ้น อาจไม่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่า หรือส่งผลให้ดีขึ้น หรือส่งผลให้น้อยลงก็ได้
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #เงินปันผล #ประเมินมูลค่าจากเงินปันผล #งบการเงิน #หุ้น #อัตราส่วนทางการเงิน #อ่านงบการเงิน #ดูงบการเงิน #ROE #มูลค่าหุ้น #ประเมินมูลค่าหุ้น
7ถูกใจ
4แชร์
1.4Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...