16 เม.ย. 2023 เวลา 01:37 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

สหสัมพันธ์ (Correlation) กับ Regression ในวิชาสถิติคืออะไร?

อธิบายให้ฟังถึงความหมายและการใช้ประโยชน์ของสหสัมพันธ์ (Correlation) กับ Regression ในวิชาสถิติ
โฆษณา