เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยผู้อื่น ต้องอาศัยเวลาและเป็นเรื่องอยากมากครับ
...ครอบครัวสมัยนี้ ผมมองว่าต้องจัดให้มีช่องวางส่วนตัวบ้าง เพื่อจะได้ไม่รับรู้-รับทราบอุปนิสัยส่วนตัวที่เร็วเกินไป
....หรือออกมาสร้างอาณาจักรของตนเองเมื่อถึงเวลา
โฆษณา