18 เม.ย. 2023 เวลา 12:08 • ความคิดเห็น
เรื่องของสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็น(นามธรรม) หลักฐานเป็นชิ้นๆอันๆแบบรูปธรรมไม่มีหรอก
แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ที่เขาใช้คำว่า ปัจจัตตัง
โฆษณา