คนที่เข้าใจเรื่องจิตของตนเอง

สามารถบรรลุได้โดยใช้ความเพียรไม่มาก
ส่วนคนที่ไม่เข้าใจ เรื่องจิตของตนเอง
ปฏิบัติไปก็ไร้ประโยชน์
ความดีความชั่วทุกอย่างมาจากจิตของท่านเอง
การค้นหาสิ่งที่อยู่ภายนอกจิตนั้น เป็นไปไม่ได้
🟠ท่านปรามาจารย์ตั๊กม้อ
โฆษณา