เกษตรกรถกเถึยงกันถึง ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ย อินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยทั้งสองชนิดต่างมีจุดดีจุดเสีย ด้วยกันไม่ได้มีแต่ด้านดีด้านเดียวให้ชั่งน้ำหนักเลือกใช้.ต่างฝ่ายต่างแสดงข้อมูลในมุมของตัวเองที่สมเหตุสมผล.เมื่อนานเข้าความคิดฝังหัวของแต่ละฝ่ายกลายเป็นความเห็นร่วมกันของกลุ่ม ลูกๆของพวกเขาเกิดมาก็จำภาพและเห็นพ้องกับพ่อแม่ โดยไม่เคยใส่ความเห็นของตัวเองเข้าไป จนไม่ต่างจากคนนับถือศาสนา...แต่เขายึดติดในศาสนามากกว่า "ความสมดุลพอดีเพื่อเป็นประโยชน์."
แต่พอมีเกษตรกรหัวใส เลือกใช้ปุ๋ยสูตรผสม ที่รวมเอาข้อดี ข้อเสีย เคมี+อินทรีย์ มาปรับใช้ แม้จะเน้นอินทรีย์ แต่เสริมจุดอ่อนของอินทรีย์ด้วยเคมี.กลับถูก เกษตรกร คอนเชนซัส ฝ่าย อินทรีย์ ประนาม... ประนามในความไม่เป็นอินทรีย์100%...ไม่ได้ประนามในข้อถกเถียงถึง ข้อดี ข้อเสีย..
1
เมื่อเวลาผ่านไป ชาวสวนทุเรียนอินทรีย์จะเข้าใจว่า ปุ๋ยหมัก มี ฟอสฟอรัส และโพแตส ไม่เพียงพอ จะทำให้"ทุเรียนผลไม่โต" และไม่คุ้มค่ากับค่าปุ๋ยหมักที่ลงทุนไป
  • 2
โฆษณา