📌ขอเชิญผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้วยการ📃ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
🔗ผ่านทาง: https://itas.nacc.go.th/go/eit/z8o8bh
📅สามารถร่วมตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปประกอบการพิจารณาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา